Regulamin Pływalni „Karpik”


I. CZĘŚĆ OGÓLNA


1. Pływalnia „Karpik”, położona w Rzeszowie przy ul. Solarza 12 jest integralną częścią  Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Pływalnia jest czynna:
- poniedziałek - piątek od 6.00 do 23.00, z czego pobyt w hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 22.00.                 
- sobota i święta od 7.00 do 23.00, z czego pobyt w hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 22.00.
3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
4. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
- spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (barek w holu),
- zanieczyszczania wody basenowej,
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz ich publikacji bez zgody Kierownictwa Pływalni.
- fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych, hałasowania.
7. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
8. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Basenu posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
9. Obiekt Basenu jest monitorowany w sposób ciągły.
10. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania lub prowadzenie innych zajęć rekreacyjno-ruchowych jest zabroniona bez podpisania stosownej umowy z Kierownictwem Pływalni.
11. Użytkownikom pływalni zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.
12. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z Pływalni.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ


1. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu Basenu, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystania z szatni w holu
i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.
2. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane
są do zmiany wózka na wózek basenowy.
3. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu urządzenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym), który nabywa się
w kasie.
4. Wyjście z Basenu jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
6. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem
z użyciem środków myjących.
7. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.
8. Przed wejściem na halę basenową należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym, przechodząc przez brodzik do płukania stóp.
9. Na hali basenowej obowiązuje używanie czepków i strojów kąpielowych:
– kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy – przylegający do ciała,
 – mężczyźni – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała
10. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych, (zapis ten nie dotyczy dzieci powyżej 8 roku życia, które posiadają kartę pływacką).
12. Na teren hali basenowej zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami opatrunkowymi
i z bandażami.
13. Kierownictwu pływalni i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem z Basenu.
14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
15. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z Pływalni i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Pływalnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu i sauny przez te osoby.
16. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
17. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
18. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Basenu.
19. Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się
z ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
20. Szczegółowe zasady korzystania z pływalni przez grupy określa „Regulamin pobytu na pływalni grup zorganizowanych”
21. W niecce basenowej może przebywać jednocześnie, w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 50 osób, a w przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 45 osób. W hali basenowej jednocześnie może przebywać nie więcej niż 50 osób.
22. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności ratowników.
23. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu.
24. Korzystającym z Pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
dla osób tam przebywających.
25. Na halach basenowych kategorycznie zabrania się:
- biegania,
- skoków do wody,
- spożywania żywności oraz żucia gumy,
- wszczynania fałszywych alarmów,
- pozostawiania małych dzieci bez opieki,
- używania przyniesionego sprzętu pływającego, pontonów, materaców lub innych nadmuchiwanych zabawek do pływania.
26. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
27. Wszyscy znajdujący się na terenie hal basenowych muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
28. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
29. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
30. Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.
31. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej, spowodowane naruszeniem regulaminu, Pływalnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialności.

III. ODPŁATNOŚĆ

1. Opłata za wstęp pobierana jest za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu urządzenia elektronicznego w kasie przy rozliczeniu.
3. Odpłatność za usługi sauny suchej jest naliczana oddzielnie.
4. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię „Karpik”, można otrzymać w kasie jedynie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, do 90 dni od daty sprzedaży.
5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem, a także  zgubienia lub zniszczenia numerka do szatni  użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 30 zł.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. Pływalnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży, dotyczy to również rzeczy pozostawionych w szatni.
3. Pływalnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
4. Pływalnia „Karpik” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu..
5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, nie zwalnia
z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń, a Pływalnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
6. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni „Karpik”.
7. Z parkingu Pływalni mogą korzystać tylko klienci Pływalni. W przypadku pozostawienia pojazdu na dłuższy czas pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu.
8. Skargi należy kierować do Kierownictwa Pływalni.Regulamin spełnia wymagania Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 nr 208 poz. 1240).